แหล่งเรียนรู้ฯ ภายในสถานศึกษา

ฐานการบูรณาการ

กลุ่มองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


  • (234)

กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง

  • - ปรุงดินพืชแต่ละชนิด

  • - เลี้ยงใส้เดือน

  • - หมอดินจิตอาสา


  • - EM กำจัดกลิ่น

  • - EM บำบัดน้ำเสีย

  • - EM ย่อยสลาย

  • - EM ไบท์บอม


  • (เกษตรผสมผสาน)

  • (เกษตรอินทรีย์)

  • - ปลูกพืช 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

  • - 9 ไม้ฟอกอากาศ

  • - 9 ไม้มงคล

  • - 9 ไม้สมุนไพรประจำบ้าน

  • - ผักสวนครัวรั้วกินได้

  • - แปลงผักสาธิต

กลุ่มนวัตกรรม ภูมิปัญญา

 • ฐานที่ 6 วิสาหกิจนักเรียน

  • - ผลิตภัณฑ์จาก ดิน น้ำ พืช

  • - ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน เช่น น้ำยาล้างจาน


 • ฐานที่ 7 พลังงานทดแทน

  • - โซล่าเซลล์

แผนผังบริเวณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัชรวิทยา

แผนที่ดาวเทียมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัชรวิทยา