การประเมินสถานศึกษาพอเพียง

Evaluation of the school of sufficiency

คู่มือประเมินสถานศึกษาพอเพียง คู่มือประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) ใช้ตั้งแต่ ปี 2554 เป็นต้นไป ในร ะดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือประเมินสถานศึกษาพอเพียง.pdf