การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน

สรุปการดำเนินการแหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนวัชรวิทยา

ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง1 (1).pdf

ผลการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ตัวอย่างการบูรณาการ

#พอเพียงคือหลักคิดสู่ความสำเร็จ 🎯คนพอเพียง🤔#จะทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 🤔🤔 เขา #คิดและวางแผน อย่างไร ?🤔🤔

😁😁อยากประสบความสำเร็จในสิ่งใด

😁ต้องเริ่มต้นด้วย #2เงื่อนไข

😁#ทำอย่าง3หลักการ

😁#ให้ผลที่ออกมาสมดุลใน4มิติ

.

👩‍🏫กรอบแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 2-3-4

>>2 เงื่อนไข (INPUT)

>>>3 หลักการ (PROCESS)

>>>>4 มิติ (OUTPUT) = เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

.

👨‍🏫ซึ่งใช้ได้ทั้งก่อนและหลังการลงมือทำ

🤔คิดวางแผน 2-3-4 ก่อนลงมือกระทำ (Planning)

🤔🤔คิดทบทวน 4-3-2 ภายหลังการกระทำ (Review)

.

ร่วมถอดบทเรียนออนไลน์ โดย

ศน. สมลักษณ์ วิจบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

#ทีมปิดทองใต้พระ

สพฐ. Envi SEP for SDGs x สพฐ สังคมศึกษา x สพฐ. พอเพียง