ปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

วิสาหกิจชุมชน

การจัดการดิน

การจัดการน้ำ

บุคลากรต้นแบบ

ผู้บริหาร

  • นายวิเชียร ยอดนิล

บุคลากรครู

  • นายพรชัย โพธิ์มาก

  • นางสมทรง

  • นางปานจันทร์

นักเรียน