คณะกรรมการอำนวยการ

นายพัฒนา ทรงประดิษฐ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา

นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัชรวิทยา

นายกิตติศักดิ์ ศรีพารา

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


นายธิติพงศ์ สระทอง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวนัฐกานต์ แมนไธสง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางดวงดาว บดีรัฐ

หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน

บุคลากรประจำศูนย์ฯ

นายพรชัย โพธิ์มาก

หัวหน้าศูนย์สิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวัชรวิทยา

นายมงคล สุขีลักษณ์

หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัชรวิทยา

นักเรียนแกนนำฯ ศูนย์ฯ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัชรวิทยา ปีการศึกษา 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัชรวิทยา ปีการศึกษา 2564