ประวัติความเป็นมาของ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

[Learning Center based on the Philosophy of Sufficiency Economy]

โรงเรียนวัชรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

โรงเรียนวัชรวิทยา ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนวทาง ในการดำรงชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทย “อยู่อย่างพอเพียง” ซึ่งเป็นแนวคิดอันทรงคุณค่า เป็นมหัศจรรย์ในชีวิตแด่พสกนิกร หาที่ใดเปรียบมิได้ โรงเรียนวัชรวิทยา เป็นโรงเรียนหนึ่ง ที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการบริหารการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน

ด้วยการขับเคลื่อนในการบริหารการจัดการศึกษา ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ผู้เรียนพึ่งพาตนเองอยู่ในวิถีงามความพอเพียง โรงเรียนวัชรวิทยา จึงได้รับการยกย่องโดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็น "สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2555" และ "สถานศึกษาพอเพียง" ในปี 2555

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีพื้นที่โดยประมาณจำนวน ไร่ งาน

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2562)

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เริ่มเมื่อ พ.ศ.2559 โดยการนำของนายจำนง อินทพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา นายวิเชียร ยอดนิล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัขรวิทยา และคณะครูผู้รับผิดขอบ คือ นายพรชัย โพธิ์มาก และนายตั้ม รวมทั้งคณะนักเรียน และนักศึกษาวิชาทหาร ที่ร่วมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน)

ปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นำโดย นายไพชยนต์ ศรีม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา นายวิเชียร ยอดนิล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา และเป็นความร่วมมือของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มงานบริหารวิชาการ และงานสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชุมนุมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง นักศึกษาวิชาทหาร และสภานักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา ในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ศาสตร์พระราชานำไปสู่การประยุกต์ใช้ภายในโรงเรียน สถานศึกษา ชุมชนของนักเรียนเอง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ปกครองรวมทั้งประชาชนที่มีความสนใจ