การนำเสนอผลงาน การประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2563