ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

[Learning Center based on the Philosophy of Sufficiency Economy]

โรงเรียนวัชรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

โรงเรียนวัชรวิทยา

ได้รับการประเมินเป็น

"สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2555

โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 [ปัจจุบันคือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร]

คลิกเพื่อดูประกาศ : สถานศึกษาพอเพียง ปี 2555

กระบวนการทำงาน 5QSCCS บันได 5 ขั้น สู่ความสำเร็จ

กลยุทธ์การดำเนินการศูนย์ฯ ด้วยกระบวนการบันได 5 ขั้น สู่ความพอเพียง โดย โรงเรียนวัชรวิทยาได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนดังนี้

    1. กระตุ้นให้คิด

    2. เสริมความคิดให้เข้มแข็ง

    3. คุณธรรมกล้าแกร่งในการเรียนรู้

    4. มุ่งสู่การเป็นปราชญ์น้อย

    5. ใช้สอยอย่างพอเพียง

ผลงานนักเรียน

โครงงาน "หมอดินอาสา" ได้รับรางวัล "เหรียญทอง"

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 69

โครงงาน "กำแพงเพชร Save bag" ได้รับรางวัล "เหรียญทอง"

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 69

สื่อสารออนไลน์ - ข่าวสารน่ารู้ต่าง ๆ

24 พ.ค. 2564 - แจ้งให้นักเรียนแกนนำศูนย์ฯ กรอกข้อมูลในแบบเก็บข้อมูลนักเรียนแกนนำศูนย์ฯ เศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2564 คลิก https://forms.gle/6kWBAHaSy4b6WMvc8

สาระความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 - ่jarassri.oat3289
พระปฐมบรมราชโองการรัชกาลที่ 10